Goal (Mục Tiêu)

Tags:

GOAL

An ancient Indian sage was teaching his disciples the art of archery. He put a wooden bird as the target and asked his disciples to aim the eye of the bird. The first disciple was asked to describe what he saw.

He said, “I see the trees, the branches, the leaves, the sky and its eye.”

The sage asked this disciple to wait.

Then he asked the second disciple the same question and he replied,

“I only see the eye of the bird,”

The sage said, “Very good. Now shoot.”

The arrow went straight and hit the eye of the bird.

-----

MỤC TIÊU

Một nhà thông thái người Ấn dạy các học trò bắn cung. Ông lấy một con chim gỗ làm mục tiêu rồi bảo họ nhắm vào mắt chim. Sau đó, ông hỏi học trò thứ nhất xem anh ta nhìn thấy gì.

Anh học trò bảo: “Con nhìn thấy thân cây, cành cây, lá cây, bầu trời, con chim và mắt chim”.

Nhà thông thái bảo anh học trò chờ đó.

Ông gọi người thứ hai, anh này đáp:

“Con chỉ nhìn thấy mắt con chim thôi”.

Nhà thông thái bảo:

“Tốt lắm. Giờ con hãy bắn đi”.

Mũi tên xé gió lao đi và trúng đích.

-------------

Facebook: https://www.facebook.com/CongdongNhanTriDung

Tags: