PHƯƠNG PHÁP NUÔI DẠY CON & SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

Tags:

Theo Bố và Con

Da trên nghiên cu giáo dđược ph biến rng rãi trên toàn thế gii, phong cách dy con ca cha m nh hưởng trc tiếp ti s phát trin ca trĐa tr trưởng thành tr nên mt con người t tin, quyếđoán hay nhút nhát, nht chí, ng ngược ph thuc rt ln vào phong cách dy con ca các bc cha m. Có bn loi phong cách làm cha m được xếp loi: 

 

1. B M ĐĐOÁN

ĐĐIM:
- Luôn dy con theo cách nghiêm khc, ít giao tiếp, nói chuyn vi con. - Hay pht tr vì không tuân theo quy tc, giành ít thi gian nói chuyn vi con v các vđ. - Luôn nghĩ rng bn cn gi hình nh ca mt người "nm quyn". - Có khong cách vi con, không mun t ra mm mng trước mt con.
Tiến sĩ Gwen Dewar chia s trên trang Khoa hc giáo dc ca M chia s cha m thuc nhóm này luôn luôn bt con phi tuân theo mnh lnh ca mình. Cha m không nhy cm và luôn luôn kim soát, đưa ra quyếđnh và đnh đot hu qu mt cách nhanh chóng. Trong mi tình hung cha m không nhân nhượng cho bt k s tho lun trao đý kiến nào, đa con luôn lng nghe vàtuân theo lnh cha m, không cn biết rng mong mun ca cha m dành cho con cái có thiết thc hay không.
 
NH HƯỞNG:
Nhng đa tr sinh trưởng trong môi trường này có xu hướng rt rè khi phi t đưa ra quyếđnh, thường cm thy không được an toàn, luôn th hin mình theo cách b m mun, hay da dm vào ch đnh ca người kháđ đưa ra quyếđnh. Nhng người sinh trưởng trong môi trường này cũng có nguy cơ cao b mc bnh trm cm, chng s hãi và t ti.
Nhng đa tr này cũng thường có lòng t trng không cao và gp khó khăn trong các mi quan h xã hi. Hơn na, khi xa tm tay b m, nhng đa tr này d tr nên hư hng. . 
 

2. B M D DÃI

ĐĐIM:
- Thường xuyên cho phép con không tuân th theo nhng quy tc. - Tha hip vi con hơn là đđu. - Tin rng điu quan trng nht là tr thành người bn tt ca con.
Cha m thuc nhóm 2 dành th hin tình yêu bao la dành cho con bng s nuông chiu và nhu nhược trước mi yêu cu ca con. Hcũng thường có ít k vng và yêu c con. Cha m ít khi áp dng được các gii hn hoc quy tc chung trong gia đình, và phn ln thi gian đa tr c làm điu nó thích. Cha m cũng không chnh sa nhng hành vi sai ca con bng cách hướng dn và k lut.

Bố Mẹ Dễ Dãi


NH HƯỞNG:
Cha m thuc loi 2 này không coi trng vic duy trì kim soát hành vi ca con như hai nhóm trên. Tiến sĩ Dewar cho biết nhng đa tr trong môi trường nuôi dy này thường có cái tôi rt cao, t tin nhưng thường không có phương hướng, mđích phđu rõràng và thường có xu hướng vp phi nhng vđ liên quan ti ma túy, cht kích thích như rượu bia, thuc lá.
Mđa tr ln lên mt cách t do có th gp khó khăn trong vic t qun lí hành vi ca mình. T do không có gii hn có th gâynh hưởng xu ti s phát trin ca tr, tr s không có nhn thc rng mi th cn phi có ranh gii. Vì vy, nhng đa tr này thường đi tìm mt khuôn kh giúp cm thy có giá tr và an toàn. Chúng có th gp vđn vi các mi quan h, thiếu k lut cn thiết cho s tương tác xã hi. Vic hc hành ca tr có th thiếu t chc và đng lc. Tr thiếu trách nhim, hoc cm thy khó khăn khi b ràng buc và không nhn thđược tm quan trng ca nhng h qu sau đó.
 

3. B M TH Ơ

ĐĐIM:
- Hay xa nhà và đ con t chăm sóc bn thân. - Thích  nhng nơi khác hơn là vi con. - Không biếđến nhng ai xut hin trong cuđi con, thm chí không biết bn bè và giáo viên ca con. - Vin c bn rn công vic cho vic thường xuyên xa con.
Phong cách làm cha m nhóm 3 này là có hi nht, tiến sĩ Gurian chia s. Tr không nhđược tình yêu thương áp ca cha mcũng như s đáng nhy cm trước nhng tâm tư mong mun ca con, cha m thuc nhóm 3 còn có cc k ít k vng  con. Trphi t hc cách sng không da dm vào cha m trong mi tình hung, tr còn phi t kiếăn trong mt s hoàn cnh nghiêm trng. Cha m thường không quan tâđến tr, không th hin tình yêu thương và không bao gi đng viên con.

Bố Mẹ Thờ Ơ

NH HƯỞNG:
Nuôi dy con kiu th ơ này có th rt nguy hiđi vđa tr vì nó nh hưởng đến cm giác ca con v bn thân mình, lòng ttrng và hnh phúc. Điu này táđng đến kh năng tin tưởng ca tr, không ch nim tin vào các mi quan h mà còn nim tin vào người ln. Điu này cũng khiến tr nhn trách nhim quá sm, thi thơ u ca tr s không được trn vn. Tr có b m th ơthường gp vđ trong vic th hin tình cm vi người khác.
S vng mt ca thiết lp gii hđng nghĩa vi vic tr b mt phương hướng. Theo như nghiên cu kết lun, hu hết tr v thành niên phm tđược nuôi dy trong môi trường này, tiến sĩ Dewar cho biết.
 

4. B M QUYĐOÁN

ĐĐIM:
- Dành tiêu chun và kì vng cao cho con, nhưng cũng đng cm và thu hiu con. - ng h, tr giúp con. - To ra mt môi trườngđnh hướng thành công, an toàn, tích cc, gn kết vi con. - Có kì vng rõ ràng cho con. - Xây dng cho con mt môi trường nht quán, hoàn thin, có nhng tim năng rõ ràng thông qua các công vic nhà, làm bài tp, gi ăn, gi ng. - Thường xuyên giao tiếp vi tr, xem cách con cm nhđ s dng chúng vào viđưa ra các quy tc cho con.
Phong cách dy d ca cha m có uy nhn mnh vào tình yêu thương áp và s nhy cđáng nhng nhu cu thiết thc ca con cái, đng thi cha m vn có k vng cao  con. Theo như tiến sĩ Anita Gurian (trường đi hc New York NYU) ti trung tâm nghiên cu phát trin tr em cho biết, cha m thuc loi này thường thiết lp gii hn cho con và chp nhn rng hu qu ca nhng quyếđnh sai s xy ra, h dùng hu qu t nhiên này như nhng bài hc nh lâu cho con cái. Cha m thuc loi này nhy cm vi trng thái tâm tư ca con và thường tìm cách đ điu chnh hu qu hoc xoa du con sau nhng bài hc tri nghim. H dùng các bài hc tri nghim thc tế đ gii thích cho con rng ti sao có mt s quy tc sng con phi tuân theo, thay vì cách đưa ra mnh lnh/ quyếđnh mt cách cng nhc mà không gii thích ti sao lđưa ra nhng mnh lnh như vy.

Bố Mẹ Quyết Đoán

NH HƯỞNG:

Tiến sĩ Dewar, Gurian cho biết hu hết nhng công b tâm lý khoa hc cho rng phong cách cha m có UY là Tiêu Chun Vàngtrong giáo dc gia đình và nhng đa tr sinh trưởng trong môi trường giáo dc này s trưởng thành t tin, sáng to, hp tác và cókh năng t điu chnh thích nghi vi môi trường tt.
Đây là phong cách làm cha m tưu cho mi tr em. Cha m quyếđoán thường xuyên trao đi nhng kì vng và nhng kết qu sđđược vi con. Nuôi dy tr trong mt môi trường giúp tr cm thy an toàn và t tin s giúp tr xây dng lòng t trng. T tm gương là chính cha m, bé s hđược nhng kĩ năng xã hi quý giá và có kh năng xây dng nhng mi quan h lành mnh vi mi người.
T khi còn nh, tr s bt chước b m và mi hành vi ca b m. Cha m cũng có nhng ngày mun buông b, và cũng có thphm sai lm nàđến sai lm khác, nhưng dù bđang nuôi dy con theo phong cách nào, hãy luôn nh rng: con bđang quan sát bn. Và nhng gì bn làm qua cách dy con s nh hưởng đến mi khía cnh cuc sng ca bé  t vic hc hành đến các mi quan h vi người khác.

P/s: Phong cách nuôi dạy con của bố mẹ chỉ là một phần nhỏ trong sự hình thành và phát triển toàn diện của trẻ...Còn rất nhiều những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển đó

Tags:

Theo Bố và Con