PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

Khóa huấn luyện Nhân-Trí-Dũng ứng dụng nhiều trải nghiệm đa tâm lý đặc biệt ứng dụng kỹ thuật NLP (Neuro Linguistic Programming - Lập trình ngôn ngữ tư duy), kết hợp nhiều hoạt động tương tác ứng dụng VAK (Visual - hình ảnh; Auditory - âm thanh; Kinesthetic - vận động), tác động mạnh mẽ vào nhận thức của Học Viên ở tầng sâu nhất (subconscious mind), kết hợp với kỹ thuật Coaching (kèm cặp) của Liên đoàn Coaching quốc tế ICF và Phương pháp Coaching theo Hệ thống Stakeholder-Centered-Coaching của Marshall Goldsmith, giúp Học Viên:

  • Awakening: Chợt thức tỉnh bản thân
  • Awareness: Nhận ra những khiếm khuyết của bản thân
  • Acceptance: Chấp nhận và sẵn sàng thay đổi
  • Adaptation: Được cung cấp kiến thức, kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm thực tế để “nuôi dưỡng” những thay đổi này
  • Action: Tạo động lực mạnh mẽ để hành động
  • Application: Ứng dụng vào học tập và cuộc sống hàng ngày
  • Acknowledgement: Và cuối cùng, sự thay đổi ấy phải được công nhận và hỗ trợ tích cực bởi các chủ thể thân cận xung quanh (Cha Mẹ, Thầy Cô, Gia Đình, Nhà Trường, …)

Nguyên tắc thay đổi hành vi con người nêu trên đi theo Mô hình “7A Behavior Change Model” (Mô hình Thay đổi hành vi 7A - được đăng ký độc quyền bởi Tập đoàn Đào tạo và Tư vấn triển khai TOPPION), gồm 03 giai đoạn chính:

  • Thay đổi tư duy (Mindset)
  • Thay đổi hành vi (Behavior)
  • Đánh giá kết quả (Result)