PHƯƠNG PHÁP
Trung tâm huấn luyện ứng dụng phương pháp đặc biệt theo mô hình trải nhiệm thực nghiệm tâm lý đa tương tác với nền tảng áp dụng nhiều kỹ thuật tâm lý NLP (Neuro Linguistic Programming - Lập trình ngôn ngữ tư duy), kết hợp nhiều hoạt động tương tác ứng dụng VAK (Visual - hình ảnh; Auditory - âm thanh; Kinesthetic - vận động),cùng hệ thống trò chơi hướng đến phát triển 8 trí thông minh, đặc biệt có các trải nghiệm tâm lý tác động mạnh mẽ vào nhận thức của học viên ở tầng sâu nhất (subconscious mind), kết hợp với kỹ thuật Coaching (kèm cặp) của Liên đoàn Coaching quốc tế ICF và Phương pháp Coaching theo Hệ thống Stakeholder-Centered-Coaching của Marshall Goldsmith.

Nguyên tắc thay đổi hành vi con người nêu trên đi theo Mô hình “7A Behavior Change Model” (Mô hình Thay đổi hành vi 7A - được đăng ký độc quyền bởi Tập đoàn Đào tạo và Tư vấn triển khai TOPPION), gồm 03 giai đoạn chính:
Thay đổi tư duy (Mindset)
Thay đổi hành vi (Behavior)
Đánh giá kết quả (Result)

Mô Hình Thay Đổi Mô Thức